0
Koszyk 0 0,00 PLN Do kasy

Twój koszyk jest pusty.

Zakończyliśmy promocję Aktywny Maj w Hurtowni LONG.

Klienci, którzy zakwalifikowali się do przyznania kart podarunkowych  zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody drogą mailową .

Karty podarunkowe będą przekazywane uczestnikom przez przedstawicieli handlowych organizatora promocji  w terminie 35 dni od zakończenia promocji, po spełnieniu warunków zawartych w regulaminie.

Dziękujemy wszystkim kontrahentom za udział w promocji.

 

 

REGULAMIN PROMOCJI AKTYWNY MAJ

1.    Organizatorem promocji pod nazwą „PROMOCJA MAJOWA” jest Hurtownia Long Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Budowlanych 2 41-300 Dąbrowa Górnicza KRS numer: 0000720529  (dalej Organizator Promocji) TEL. 600 023 387
2.    Promocja trwa od 1 maja 2020r. do 31 maja 2020r.
3.    Promocja jest skierowana do klientów Organizatora Promocji i dotyczy wszystkich produktów przez niego oferowanych, zakupionych przez Uczestników promocji na podstawie faktury VAT. Zakup wyłącznie na paragon nie uprawnia do udziału w Promocji.

4.    Każdemu uczestnikowi promocji przysługuje prawo do odebrania premii w postaci kuponu uprawniającego do zakupów w sieci Decathlon o opisanej w regulaminie wartości w następujących przypadkach:

4.1    Dokonania w trakcie obowiązywania promocji zakupów towarów u Organizatora Promocji na łączną kwotę nie niższą niż 3000,00 zł (trzy tysiące złotych) lub jej dwukrotności, z zastrzeżeniem pkt. 5 i 6 Regulaminu

4.2    Dokonania w trakcie obowiązywania promocji zakupów towarów u Organizatora Promocji na łączną kwotę nie niższą niż 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych) lub jej dwukrotności, z zastrzeżeniem pkt 5 i 6 Regulaminu

4.3    Za dokonanie zakupu o łącznej wartości 3000,00 zł Uczestnikowi przysługuje kupon promocyjny o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) a w przypadku dwukrotności tej sumy kupon promocyjny również o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych)

4.4     Za dokonanie zakupu o łącznej wartości 5000,00 zł Uczestnikowi przysługuje kupon promocyjny o wartości 100,00 zł (sto złotych) a  przypadku dwukrotności tej sumy kupon promocyjny również o wartości 100,00 zł (sto złotych)

5    Promocje opisane w punktach 4.1 i 4.2 nie łączą się, a kwoty w nich podane nie podlegają sumowaniu i nie są podstawą do dodatkowych kuponów czy też łączenia kwot dla uzyskania dodatkowych kuponów czy kuponów o wyższej wysokości.
6    Uczestnik promocji może otrzymać nie więcej niż dwa kupony po 50,00 zł albo dwa po 100,00 zł albo jeden za 50,00 zł i jeden za 100,00 zł.
7    Jako podstawę obliczeń kwot będących podstawą do przyznania kuponów promocyjnych przyjmuje się wartość zakupów przez danego Uczestnika u Organizatora netto, tj. bez podatku VAT, z zastrzeżeniem pkt 8 Regulaminu.
8    Jako podstawę obliczeń dla kuponów promocyjnych przyjmuje się wartość zakupów netto tj. bez podatku VAT zapłaconych:
8.1    przy zakupie albo
8.2    w przypadku płatności z odroczonym terminem, dokonania płatności w terminie określonym na fakturze w całości lub jeżeli wystawiono dla danego uczestnika więcej niż jedną fakturę w okresie promocji, zapłaty w terminie wszystkich faktur w całości.
9    Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora Promocji
10    Dokonanie zakupów w niższych niż opisanych w Regulaminie kwotach nie jest podstawą do otrzymania kuponu promocyjnego w niższej wysokości.
11    Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Promocji w terminie 7 dni od ich zgłoszenia, z tym że reklamacja może być wniesiona nie później niż 10 lipca 2020r.  
12    Uczestnicy którym przysługiwać będą kupony promocyjne zostaną zawiadomieni o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną.
13    Kupony promocyjne będą przekazywane uczestnikom przez Przedstawicieli Handlowych Organizatora Promocji za stosownym protokołem przekazania w terminie 35 dni od zakończenia promocji.
14    W przypadku zwrotu przez Klienta towaru objętego promocją, na podstawie którego została przekazana nagroda , Klient zobowiązany jest zwrócić nagrodę w nienaruszonym stanie lub zwrócić wartość nagrody.

DANE OSOBOWE

15    Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest podanie danych osobowych niezbędnych dla jej przeprowadzenia.
16    Uczestnik winien na piśmie wyrazić zgodę na udział w Promocji.
17    Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia promocji.
18    Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia promocji.
19    Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.
20    Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w promocji wymagane jest złożenie karty przystąpienia do promocji. Podpisanie karty przystąpienia do promocji jest warunkiem uczestnictwa w promocji.
21     W momencie usunięcia danych Uczestnik traci możliwość uczestnictwa w promocji.
22    Wszelkich informacji o zasadach promocji udzielają: Katarzyna Bodzioch  600 023 387
23    Uczestnik przystępujący do promocji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie ich dla potrzeb promocji „PROMOCJA MAJOWA” zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
24    Administratorem danych osobowych jest:
25    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), Administrator informuje, że:

•    Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, w celu udziału w promocji
•    Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne w celu zawarcia i realizacji niniejszej promocji, niepodanie danych wyklucza udział w Promocji
•    Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia),
•    Dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu wygaśnięcia roszczeń wynikających z niniejszej umowy, jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.
•    Uczestnik promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym celu zawiadomi Administratora w formie pisemnej.
•    Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji promocji i jej rozliczenia, a po tym okresie –w ograniczonym zakresie-przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, nie dłuższy jednak niż czas ich przedawnienia, to jest 6 lat.
•    Uczestnik promocji ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
•    W przypadku zgłoszenia poprzez pocztę e-mail zgłoszenie powinno być podpisane i zeskanowane.
•    Zgodnie z obowiązującym prawem uzyskane dane Organizator Promocji może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie, np. podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego uprawnionym.

 

Data aktualizacji: 2020-06-05 11:56:00

Powered by Comarch e-Sklep ®