0
Koszyk 0 0,00 PLN Do kasy

Twój koszyk jest pusty.


1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego, który jest dostępny pod adresem: www.sklep.long.com.pl zwanego dalej „Serwisem”.
1.2. Właścicielem i Administratorem serwisu Sklep.long.com.pl jest:
Hurtownia LONG  Sp. z o.o. sp.k.
41-308 Dąbrowa Górnicza ul. Budowlanych 2
NIP: 629-00-06-906
Zwany w dalszej części regulaminu „Administratorem”
1.3. Zamówienia w Serwisie składać mogą osoby fizyczne i prawne z terenu Unii Europejskiej, zwane dalej "Klientami", po rejestracji
w Serwisie z użyciem prawdziwych danych.
1.4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, cenniku i regulaminie. Użytkownicy serwisu o każdej zmianie
w treści regulaminu zostaną poinformowani za pomocą wiadomości zamieszczonej na stronie www.sklep.long.com.pl.
 
2. Warunki korzystania z serwisu
2.1. Zapoznanie się z ofertą produktów i cennikiem dostępnych w Serwisie www.sklep.long.com.pl nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami
i może być anonimowe.
2.2. Składanie zamówień na produkty oferowane przez Serwis jest możliwe wyłącznie po uprzednim założeniu konta użytkownika
w www.sklep.long.com.pl.
2.3. Założenie konta użytkownika odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W wyniku tej procedury zostanie utworzone indywidualne konto i hasło do serwisu.
2.4. Zamówienia w serwisie można składać wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu oraz ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
2.5. Konto użytkownika w serwisie www.sklep.long.com.pl może zostać zlikwidowane w przypadku nie przestrzegania niniejszego regulaminu.
2.6. Ponowne założenie konta użytkownika przez klienta, którego konto zostało zlikwidowane jest możliwe wyłącznie na podstawie wcześniejszej zgody Administratora serwisu www.sklep.long.com.pl.
2.8. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania danych Klienta, wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym oraz wszystkich danych dotyczących zleceń przekazanych do realizacji, również po usunięciu konta Klienta.
2.9. Aby zapewnić bezpieczeństwo przekazywanych komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi w ramach serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług. W szczególności są to środki, które służą zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 2.10. Klient może zmienić dane wprowadzane podczas rejestracji w serwisie www.sklep.long.com.pl poprzez ich edycję w panelu moje konto → Profil klienta lub drogą mailową – wysyłając poprawne dane na adres sklep@long.com.pl z adresu e-mail, który został użyty w procesie rejestracji.
 
3. Zamówienia
3.1. Zamówienia mogą składać wyłącznie klienci zarejestrowaniu w Serwisie www.sklep.long.com.pl.
3.2. Aby złożyć zamówienie należy zalogować się na konto użytkownika w Serwisie oraz dokonać wyboru produktu.
3.3. Wybór parametrów charakterystyki produktów i wysłanie zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem danych produktów oraz akceptacją ich ceny.
3.5. Po wybraniu przycisku „Zamawiam” i przejściu przez cały proces przekazywania zlecenia, Klient otrzyma wygenerowaną wiadomość e-mail, która zostanie wysłana na adres podany w czasie rejestracji. Wiadomość zawiera podsumowanie złożonego zamówienia (przedmiot i numer zamówienia, łączną cenę produktów lub usług, metodę płatności oraz adres do wysyłki).
3.6. Zamówienia w serwisie www.sklep.long.com.pl można składać przez całą dobę siedem dni w tygodniu.
3.7. Termin realizacji zlecenia podany jest w serwisie www.sklep.long.com.pl indywidualnie dla każdej usługi i produktu. Termin wykonania liczony jest od momentu zaksięgowania należności wynikającej ze zlecenia.
3.8. W przypadku zamówień niestandardowych Administrator zastrzega, że czas realizacji zamówienia może ulec zmianie. O czasie realizacji zamówień niestandardowych Klient każdorazowo zostanie poinformowany.
3.9. Nieterminowe realizacje zleceń mogą wynikać z problemów technicznych (np. awaria maszyn) lub przyczyn zewnętrznych takich jak m. in. braki w dostawach energii elektrycznej, sygnału internetowego oraz ze strony dostawców przesyłek. W przypadku zaistnienia takich sytuacji Administrator za każdym razem skontaktuje się z Klientem i poinformuje o potencjalnym opóźnieniu upewniając się, że Klient nadal podtrzymuje chęć realizacji zlecenia. Opóźnienia w realizacji zleceń, które powstały w wyniku wyżej wymienionych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczej.
3.10. Towar wysłany do klienta na warunkach płatności "za pobraniem", który nie został podjęty i opłacony, można odebrać w siedzibie Firmy. Forma płatności na fakturze podlega korekcie na „płatność przelewem" i należność podlega procedurze windykacji sądowej z uwagi na zrealizowanie zlecenia.
3.11. Towar dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zasady dostawy są określone w regulaminach firm, które realizują dostawę. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez firmy kurierskie. Wszelkie reklamacje z tego tytułu należy kierować do firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę.
3.12. Odbiór osobisty zrealizowanego zamówienia możliwy jest w siedzibie Firmy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
3.15. Zamówienia, które są: nieopłacone, nie przekazane do realizacji, odrzucone i nie wznowione bądź starsze niż 30 dni mogą być usuwane z konta klienta.
 
4. Ceny i metody płatności
4.1. Wszystkie ceny usług i produktów podawane są w złotych polskich (PLN) oraz zawierają: podatek VAT, koszt obsługi zamówienia, koszt produktu, pakowania. Ceny nie zawierają dodatkowych kosztów usług niestandardowych, takich jak: opłata za pobraniem, dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów.
4.2. Płatności mogą być dokonywane:
a) za pomocą zintegrowanego systemu płatniczego PayU w tym: kart debetowych, kredytowych, przedpłaconych, przekazem, przelewem on-line,
b) korzystając z przelewu bankowego,
c) wybierając opcję „płatność za pobraniem”.
4.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, które wynikają z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
  5. Reklamacje
5.1. Reklamację ma prawo złożyć każdy Klient, który zarejestrował się w Serwisie i posiada zrealizowane lub złożone zamówienie. Uwagi dotyczące reklamowanego zamówienia można przesyłać adres mailowy sklep@long.com.pl lub na adres korespondencyjny Hurtownia "LONG" L. Cioś, Z. Oczkowski Spółka Jawna, 41-308 Dąbrowa Górnicza, ul. Budowlanych 2
5.2. Warunki zgłoszenia reklamacji
5.2.1. Klient, który zgłasza reklamację powinien posługiwać się loginem uzyskanym podczas rejestracji w Serwisie www.sklep.long.com.pl oraz numerem zlecenia, które jest przedmiotem reklamacji.
5.2.2. Prawidłowo sporządzona reklamacja powinna zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego. Reklamacje, które nie spełniają powyższych kryteriów nie będą rozpatrywane.
5.2.3. Odszkodowanie za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
5.2.4. Każdą zgłoszoną przez klienta reklamację, która spełnia powyższe kryteria Administrator będzie rozpatrywała indywidualnie.
5.2.5. Zamawiający pozostaje w posiadaniu otrzymanych materiałów do momentu rozpatrzenia reklamacji, w tym czasie nie powinien nimi dysponować.
5.2.6. Obowiązkiem Administratora jest usunięcie wady towaru lub wymiana na towar pełnowartościowy.
5.2.7. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia.
5.2.8. Zgłoszenia reklamacji w dni robocze są przyjmowane do godz. 16:00. Reklamacje złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta - będą rozpoznawane od następnego dnia roboczego.
5.3. Warunki składania reklamacji na przesyłki
5.3.1. Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru
Klient jest zobowiązany do wypełnienia protokołu szkody natychmiast po otrzymaniu towaru w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Reklamację należy zgłaszać za pośrednictwem serwisu, w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki. Klient zobowiązany jest do pozostawienia do dyspozycji Administratora uszkodzonej przesyłki, aż do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
5.3.2. Opóźnienie w doręczeniu przesyłki
Klient jest zobowiązany zaznaczyć na liście przewozowym wszelkie opóźnienia natychmiast po otrzymaniu towaru w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Konieczne jest podanie daty i godziny doręczenia oraz podanej przez przewoźnika przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki. Udokumentowana odmowa przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę powoduje jej zwrot do Administratora na koszt Odbiorcy.
5.3.3. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług i usług dodatkowych składa do firm kurierskich wyłącznie Administrator, o ile strony nie uzgodnią inaczej. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni. Serwus nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczych względem Klienta za opóźnienia w realizacji zleceń, które wynikają z wyżej wymienionych powodów.
  6. Zakres odpowiedzialności Serwisu
6.1. Serwis www.sklep.long.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
a) opóźnienia w dostawie materiałów za pośrednictwem firm zewnętrznych,
b) opóźnienia w realizacji zlecenia powstałe na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Administratora, takich jak wojny, zamieszki, strajki, zamknięcia zakładów, powodzie, zamiecie, pożary, wypadki komunikacyjne, przerwy w dostawie mediów (w tym brak, energii elektrycznej brak połączenie internetowego) itp.,
c) opóźnienia w terminie realizacji zamówienia, będące wynikiem opóźnionego dostarczenia poprawnych danych przez Klienta;
d) terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem Klienta, a systemem PayU,
e) terminowość przesyłek kurierskich,
f) szkody Użytkownika, które wynikają z nieprawidłowego udostępniania osobom trzecim informacji o jego koncie i/lub haśle, skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Klienta niezależnie od przyczyny (np. udostępnienie hasła lub kodu osobie trzeciej przez Klienta, złamanie hasła lub kodu przez osobę trzecią),
g) skutki, które wynikają z zaprzestania świadczenia usług lub likwidacji Serwisu,
h) szkody, które powstały w wyniku nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków niniejszego regulaminu,
i) szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych bądź niepełnych danych Klienta przy zamawianiu.
  7. Własność intelektualna
7.1. Cała zawartość strony internetowej www.sklep.long.com.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Hurtownia "LONG" L. Cioś, Z. Oczkowski Spółka Jawna jest właścicielem majątkowym praw autorskich do serwisu www.sklep.long.com.pl oraz treści w nim zawartych. Wszystkie logotypy, nazwy własne, teksty, formularze, kody źródłowe, znaki towarowe, należą do Administratora. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.sklep.long.com.pl bez zgody właściciela jest zabronione.
  8. Postanowienia końcowe
8.1. Hurtownia "LONG" L. Cioś, Z. Oczkowski Spółka Jawna przestrzega ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
8.2. Użytkownik korzystający z serwisu www.sklep.long.com.pl poznał i akceptuje treść niniejszego regulaminu oraz politykę prywatności.
8.3. Serwis gromadzi i przechowuje dane Klientów jedynie w celu realizacji zamówienia, rozliczeń i dostarczania towaru na adres wskazany przez Klienta.
8.4. Korespondencja oraz inne informacje przesyłane w formie elektronicznej z serwisu do Klienta będą dostarczane na adres e-mail podany w procesie rejestracji. Korespondencja w formie tradycyjnej będzie dostarczana na adres korespondencyjny podany w profilu Klienta.
8.5. Towar, który kwalifikuje się do zwrotu nie może mieć śladów użytkowania i zniszczeń.
8.6. Ewentualne spory wynikające z zamówień, w oparciu o regulamin, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora.
8.7. Administrator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany funkcjonalności Serwisu www.sklep.long.com.pl,
b) okresowego wyłączania dostępności usług Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
c) wystąpienia krótkich przerw w dostępie do usług bez podania przyczyn,
d) wysyłania do Klientów drogą mailową komunikatów oraz listów informacyjnych dotyczących świadczeń, poszerzania zakresu usług oraz bieżących działań Serwisu
e) zaprzestania świadczenia usług i likwidacji serwisu.
8.8. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. (Dz.U. nr 22 poz.271).

Data aktualizacji: 2020-03-16 15:16:00

Powered by Comarch e-Sklep ®